29. Juni 2017 - 01. Juli 2017: Äntefescht

04. Juli 2017: Unentgeltliche Rechtsauskunft

08. August 2017: Unentgeltliche Rechtsauskunft

13. August 2017: Tag der Begegnung